Ogłoszenia i Komunikaty


PWiK Czerwionka-Leszczyny przypomina, że podczas napełniania basenów ogrodowych wodą z sieci wodociągowej należy pamiętać aby strumień wody był umiarkowany, gdyż zwiększenie prędkości przepływu wody w sieci może skutkować jej zanieczyszczeniem.
Zwolnienie z opłaty za odprowadzanie ścieków możliwe jest wyłącznie w sytuacji opomiarowania poboru podlicznikiem ogrodowym.


Oddamy ziemię z wykopów. Zapewniamy bezpłatny dowóz na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 606359810, 602786043.


 W związku z niskimi temperaturami przypominamy, iż każdy odbiorca zobowiązany jest zabezpieczyć wodomierz przed zamarznięciem. Niezabezpieczone instalacje w wyniku mrozów mogą zamarznąć co doprowadzi do uszkodzenia wodomierza. Osoby posiadające studzienkę wodomierzową proszone są o jej ocieplenie.

Koszt wymiany uszkodzonego w powyższy sposob wodomierza ponosi Odbiorca.Niniejszym informujemy, że z dniem 01.01.2012 r. weszła w życie znowelizowana „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, (Dz.U. 152 poz.897 z 2011 r.) nakładająca na właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązek udokumentowania korzystania z usług opróżniania zbiornika bezodpływowego   i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umów i dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.      

W związku z powyższym proponujemy zawarcie z PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. stosownej umowy.   W razie zainteresowania naszą propozycją prosimy o kontakt tel. 32 4318180, 606359810.                                                                 


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach przypomina Odbiorcom usług posiadających wodomierze do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej o konieczności przeprowadzenia wtórnej legalizacji lub wymiany ich na nowe  z ważną cechą legalizacyjną. Przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do wymiany i weryfikacji tych urządzeń. Odbiorca powinien poinformować PWiK o zamiarze wymiany lub powtórnej legalizacji wodomierza celem oplombowania go. Brak cechy legalizacyjnej lub plomb będzie skutkował niemożnością rozliczenia zużycia wody bezpowrotnie zużytej na podstawie posiadanego wodomierza. 

W przypadku problemów z ustaleniem okresu legalizacji wodomierza prosimy  o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta PWiK Czerwionka-Leszczyny  Sp. z o.o.

Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii