Informacje dotyczące danych osobowych


INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

(KLAUZULA INFORMACYJNA)

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach (44-230), przy ulicy Nowy Dwór 20, zwana dalej Administratorem, która prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Dane osobowe są/będą przetwarzane przez Administratora w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b), lit. c) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w jednym lub większej liczbie określonych celów,

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
  w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
  i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
  w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy,
a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. obsługi klientów (np. w zakresie reklamacji),

 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,

 3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

2) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na kontakt z klientem drogą telefoniczną i/lub elektroniczną (e-mail) dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora
  są nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu iod@pwikcl.pl lub pod nr telefonu 324318180. IOD w Przedsiębiorstwie jest Pani Martyna Wundersee.

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów wspomagających działalność Administratora a przetwarzających dane osobowe w jego imieniu): banki, operatorzy pocztowi, towarzystwa ubezpieczeniowe, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, podmioty archiwizujące dokumenty, firmy wykonujące pomiary geodezyjne, zajmujące się obsługą systemów informatycznych
i serwisów internetowych oraz obsługą prawną Administratora.

 

Wersja do pobrania.

Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii