Windykacja należności


Windykacja należności

Informacja o aktualnym zadłużeniu Odbiorcy widnieje na bieżąco wystawianych fakturach.

Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku terminowej zapłaty należności.

Zwłoka w zapłacie uprawnia Spółkę do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności.

W przypadku braku zapłaty należności w ustalonym terminie Spółka wysyła Odbiorcy wezwanie do zapłaty zaległości z nowo wyznaczonym terminem płatności. Jeżeli po upływie tego terminu Odbiorca nadal nie ureguluje zaległej należności Spółka wysyła ostateczne wezwanie do zapłaty. Nieuregulowanie zaległości, pomimo otrzymania ostatecznego wezwania do zapłaty, skutkować będzie skierowaniem zadłużenia na drogę postępowania sądowego a dalej do egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji Odbiorcę dodatkowo obciążą koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii