Wstrzymanie świadczenia usług


Wstrzymanie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków z powodu zadłużenia

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli Odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

Informację o zamiarze wstrzymania świadczenia usług, Spółka przekazuje Odbiorcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody Spółka zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Burmistrza oraz Odbiorcę co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Wznowienie przez Spółkę świadczenia usług (jeżeli Spółka jednocześnie nie odstąpiła od umowy) następuje niezwłocznie od ustania przyczyn odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii