Bezumowny pobór wody


Bezumowny pobór wody i odprowadzanie  ścieków


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Czerwionce-Leszczynach spotyka się z problemem nielegalnego poboru wody, czy nielegalnego odprowadzania ścieków. Wprowadzenie nowych rozwiązań, jak na przykład stosowanie wodomierzy przystosowanych do odczytów radiowych, pozwala na szybkie wykrywania przypadków kradzieży wody. Istnieje również możliwość wykrywania nielegalnego zrzutu ścieków tzw. urządzeniem zadymiającym.
Skala nielegalnego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków ma wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich odbiorców opłat za wodę i ścieki.
Przypominamy, że:
  • z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach (art. 28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858):
  • poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy
  • poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł.
  • nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy (art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858).
Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekazywać:
1. telefonicznie pod numerem  0324318180 wew. 952 lub 953, 
2. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta PWiK
3. wypełniając formularz poniżej Gwarantujemy anonimowość i podjęcie niezwłocznych działań mających na celu likwidację zgłoszonego przypadku nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków.

Adres miejsca nielegalnego poboru wody/odprowadzania ścieków:

pole wymagane

Opis sytuacji, które mogą świadczyć o nielegalnym poborze wody/nielegalnym odprowadzaniu ścieków:

pole wymagane

Inne informacje:
Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii