Biała Lista Podatników - VAT


Informacja dla odbiorców usług PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.

o rachunkach bankowych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2019 roku przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, która to wdrożyła utworzenie wykazu podatników VAT (tzw. Biała Lista Podatników VAT) zawierającego numery rachunków rozliczeniowych informujemy, iż płatności dokonywane na rachunki bankowe wskazane na fakturach wystawianych przez PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. spełniają wymogi ww. ustawy.

Rachunek bankowy widniejący na fakturze wystawionej przez naszą Spółkę jest tzw. rachunkiem wirtualnym umożliwiającym identyfikację płatności masowych i przypisany jest do widniejącego w Białej Liście Podatników VAT rachunku bieżącego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach o nr 61 1050 1344 1000 0004 0280 5857 prowadzonego w banku ING Bank Śląski S.A.

Zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów zapłata faktur na rachunki wirtualne przypisane do rachunku rozliczeniowego będzie traktowana jak wpłata na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie będą podlegały obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu zamieszczenia ich w wykazie.

 

PWiK - Informacja o rachunkach bankowych Biała Lista Podatników VAT

Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii