Deklaracja dostępności


Wstęp

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony pwikcl.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-21.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Niektóre publikacje w formie PDF nie są dostępne cyfrowo.
  2. Część opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada tekstu alternatywnego.
  3. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówków.
  4. Brak filmu informacyjnego w języku migowym.
  5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  6. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, bok@pwikcl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 43 18 180. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości strony itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Rozpatrzenie żądania nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach możliwy jest od ulicy Armi Krajowej oraz od ulicy Młyńskiej. Przy ulicy Armi Krajowej znajduje się tablica kierunkowa z nazwą Przedsiębiorstwa. Jadąc od ulicy Młyńskiej brama wjazdowa znajduje się po lewej stronie drogi naprzeciw złomowiska. Na ogrodzeniu znajduje się tablica z pełną nazwą Przedsiębiorstwa, od bramy po prawej stronie drogi wjazdowej jest chodnik prowadzący do budynku biurowca położonego około 50 metrów od bramy po prawej stronie drogi wjazdowej. Natomiast po lewej stronie drogi wjazdowej znajduje się parking dla klientów, wejście główne jest w połowie frontowej elewacji. Przed budynkiem znajduje się pochylony podjazd ze stojakiem na rowery. Drzwi wejściowe są w kolorze żółtym na drzwiach umieszczona jest skrzynka podawcza, z lewej strony drzwi jest domofon umożliwiający połączenie z Biurem Obsługi Klienta.

W odstępie około 100 centymetrów za drzwiami wejściowymi są szerokie, nieoznakowane szklane drzwi, następnie jest hol główny szeroki na 4 metry, w którym po prawej stronie za szklanymi drzwiami mieści się Biuro Obsługi Klienta, w odległości 2 metrów od wejścia do tego biura jest wysoka lada ze szklaną przegrodą. 

W odległości około 6 metrów od wejścia głównego znajduje się służbowy korytarz komunikacyjny ukierunkowany prostopadle do wejścia. Korytarz jest dobrze oświetlony i szeroki. 

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku, brak oznakowania brajlem. 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii