Rozliczanie usług


Rozliczanie należności za dostarczaną wodę i odebrane ścieki

Rozliczanie należności za usługi związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków następuje na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Określone w taryfach ceny i stawki opłat obowiązują nieprzerwanie do czasu ustalenia nowych cen i stawek opłat taryfowych przez organ regulacyjny, zgodnie z art. 24b – 24g ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747
z późn. zm).

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat wskazane w taryfach mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku.

Faktury za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego, nie dłuższego niż 3 miesiące. Faktura przesyłana jest Odbiorcy pocztą lub doręczana osobiście przez pracowników PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką).

Odbiorca usług reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. Zapłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. W tytule przelewu, prosimy o wpisanie numeru faktury co umożliwi prawidłowe przyporządkowanie wpłaty.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy Odbiorca nie otrzymał faktury, prosimy o zgłoszenie tego faktu do Biura Obsługi Klienta za pomocą:

- poczty elektronicznej: bok@pwikcl.pl

- telefonicznie pod numerem 32 431-81-80 wew. 952 lub 953.

Pracownicy Spółki udzielają wyjaśnień i przyjmują reklamacje w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Rozliczenie należności za inne usługi następuje w terminach wynikających z zawartych Umów lub wystawionych za wykonane usługi faktur.

Zgłaszanie stanu wodomierza

Zgłaszanie awarii